Przejmujemy wszystkie obowiązki Inwestora w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego a w szczególności:
- Koordynację i nadzór techniczny (inwestorski) nad realizacją robót, bieżącą kontrolę jakości robót i materiałów,  kwalifikacji pracowników, jakości i liczby sprzętu
- Organizacja lub współudział w organizacji i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór projektanta  i wykonawcy robót budowlanych
- Sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych przez Instytucję zarządzającą 
- Sprawozdawczość projektu inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami instytucji kontrolnych 
- Monitoring finansowy inwestycji
- Organizowanie i współudział w rozruchach urządzeń i obiektów, organizowanie odbioru końcowego  i przejęcia   
- Rozliczenia ostateczne przedsięwzięcia
- Kontrolę nad pełnieniem gwarancji, kontrolę nad  usuwaniem wad i usterek 
- Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej, powykonawczej, uzgodnienia z Projektantem
W tej dziedzinie możemy w szczególności pochwalić się wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz zarządzaniem i rozliczaniem z dotacji całości inwestycji:

  • Budowy Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu

  • Budowa Ośrodka Parafialnego „SAMARYTANIN”

  • Rewitalizacja Obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią 

  • Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią– etap II  

  • Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim

  • Budowa Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Oraz projekt pod tytułem „Zakup nieruchomości zabudowanej, maszyn i sprzętu rehabilitacyjnego w celu dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa PROJAN w Toruniu.” Którego celem jest powstanie prywatnego centrum rehabilitacji w Toruniu 


Programy funkcjonalno-użytkowe
Nasza firma bazując na wieloletnim doświadczeniu zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem programów funkcjonalno-użytkowych. Taki program służy do przedstawienia wymagań, które będzie musiał spełnić przyszły wykonawca. Dzięki niemu, ustala się koszty robót budowlanych i prac projektowych. Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, przez co jest możliwość jego dalszych modyfikacji w razie potrzeby. W praktyce jest on potrzebny, by wyłonić wykonawcę poprzez procedurę zamówień publicznych, zwanych popularnie „zaprojektuj i wybuduj”. Dopiero po wybraniu wykonawcy sporządza on na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego projekt budowlany. 


Projekty i kosztorysy budowlane 

Firma zajmuje się przygotowaniem projektów  i kosztorysów budowlanych. 
Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót . W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest on szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.


Postępowanie środowiskowe
Wiele inwestycji wymaga uzyskania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Aby uzyskać takie pozwolenie trzeba przeprowadzić postępowanie środowiskowe. Nasza firma zajmuje się także przygotowywaniem pełnej dokumentacji środowiskowej, prowadzącej do uzyskania decyzji środowiskowych
Postępowanie przetargowe
Wśród naszych usług znajdą również Państwo obsługę przetargów. Realizacja tej usługi odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wspomagamy przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień na wszystkich etapach postępowania.
Oferujemy Państwu, w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, obsługę zamówień publicznych oraz przetargów. Nasze doświadczenie zawodowe, rozeznanie rynku oraz znajomość przepisów prawnych, skutkuje skutecznym i profesjonalnym podejściem do Państwa problemu. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i terminowość realizacyjną.
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę zamówień publicznych zarówno w zakresie praw i obowiązków zamawiających jak i wykonawców. Forma i zakres współpracy mogą być ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.


Nadzory inwestorskie
Nasza firma proponuje całościową obsługę Inwestycji przez  zespół ekspertów, który działając w imieniu Inwestora sprawuje nadzór inwestorski, jednocześnie czuwając, by zawarty pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą kontrakt był wykonany zgodnie z wymaganiami:
•    Technicznymi i technologicznymi
•    Zapewniona była należyta jakość dostaw i prac
•    Dotrzymany został termin realizacji
•    Ustalona cena nie uległa zmianie 
Inżynier Kontraktu wypełnia obowiązki wymienione w Kontrakcie oraz zawsze zapewnia swoim klientom bezstronność i obiektywizm.
Sprawowany przez Inżyniera Kontraktu nadzór pomaga Inwestorowi sprawnie i kompleksowo monitorować postęp prac budowlanych, aktualizuje harmonogramy rzeczowo - finansowe i harmonogramy realizacji robót budowlanych. Inżynier Kontraktu przygotowuje raporty z realizacji Inwestycji i innych wymaganych sprawozdań i planów do Instytucji Wdrażającej.
Świadczymy pomoc w zakresie usług na każdym etapie planowanej i rozliczanej inwestycji, od projektowania, aż po uzyskanie pełnoprawnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Koordynujemy kolejne etapy przedsięwzięcia poprzez przeglądy, analizę dokumentacji, inspekcje, aprobaty. Należy wspomnieć, iż usługa inżyniera kontraktu jaką Państwu oferujemy, pozwala na odciążenie z wielu obowiązków.